Menu

Polityka prywatności oraz Ciasteczka Cookies

Polityka prywatności serwisu www.med-fiz.pl

1. Informacje ogólne

1. Operatorem Serwisu Med-Fiz Fizjoterapia z siedzibą w Białośliwiu jest Sebastian Maciołek (ul. Strzelecka 17, 89-340 Białośliwie, tel. 797-160-873, e-mail: kontakt@med-fiz.pl).
2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
a. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
b. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”).

2. Informacje w formularzach

1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
4. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.
6. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

3. Informacja o plikach cookies

1. Serwis korzysta z plików cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
a. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
b. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
c. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

4. Logi serwera

1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
a. Czas nadejścia zapytania,
b. Czas wysłania odpowiedzi,
c. Nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
d. Informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
e. Adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
f. Informacje o przeglądarce użytkownika,
g.Informacje o adresie IP.
3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

5. Udostępnienie danych

1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

6. Zarządzanie plikami cookies

1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

7. Informacja o RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016 r.), zwanego dalej: „RODO”:
• Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Sebastian Maciołek, Med-Fiz.pl Fizjoterapia Sebastian Maciołek z siedzibą w Białośliwiu (Strzelecka 17, 89-340 Białośliwie tel.797-160-873, e-mail: kontakt@med-fiz.pl).
• Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą w przypadku, gdy:
• Pan/Pani (osoba, której dane dotyczą) wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów – art. 6 ust. 1 lit. a RODO (np. pozyskanie nowych klientów – wyłącznie w celach marketingowych),
• przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Pani/ Pan (osoba, której dane dotyczą) lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO (np. zawarcie i wykonanie umowy, korzystanie z usług gabinetu, korzystanie z formularza kontaktowego w celu umówienia się na wizytę),
• przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych osobowych; Pani/ Pana dane będą przetwarzane w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej, zabezpieczenia społecznego lub leczenia; powyższe dane osobowe będą przetwarzane do ww. celów przez pracownika podlegającego obowiązkowi zachowania tajemnicy zawodowej – art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h w związku z ust. 3 RODO (m.in. prowadzenie i udostępnianie dokumentacji medycznej, weryfikacja tożsamości przed udzieleniem świadczenia),
• przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. f RODO (m.in. umawianie i odwoływanie kolejnych wizyt za pośrednictwem portalu internetowego oraz podanych przy rejestracji numeru telefonu lub adresu e-mail, informowanie dotychczasowych pacjentów o nowych własnych usługach, rozwiązaniach lub udogodnieniach, monitorowanie jakości świadczonych usług, dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności);
• Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
• osoby lub podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
• podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu administratora danych na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
• Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
• Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wyżej wskazanych celów. Co do zasady (przepisy prawa przewidują odstępstwa od tej zasady) dokumentację medyczną przechowuje się przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu (dodatkowe pytania dotyczące okresu przechowywania Pani/Pana dokumentacji można zadawać w trakcie wizyty w gabinecie lub kierując zapytanie do administratora danych osobowych).
• Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, do sprostowania danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
• Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), w przypadku gdy Pani wyraziła /Pan wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub w większej liczbie określonych celów (np. w celach marketingowych).
• Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
• Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest warunkiem korzystania z usług (nieudostępnienie przez Panią/Pana danych osobowych uniemożliwia korzystanie z usług). Przepisy prawa (m.in. ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta) nakładają na administratora danych osobowych obowiązek zbierania oznaczonych danych osobowych. W przypadku danych osobowych zbieranych na podstawie zgody, ich podanie przez Panią/Pana jest dobrowolne; przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania tej zgody w dowolnej chwili.
• Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress